Goýumlar

Türkmenistanyň  “Türkmenistan” döwlet täjirçilik banky tarapyndan raýatlara hödürlenýän plastik kart we goýumlaryň görnüşleri  boýunça göterim derejeleri.

2018-nji ýylyň 8-nji ýanwaryndan güýje girýär

Tertip belgisi

Goýumyň ady

Goýumyň möhleti

Goýumyň ýyllyk göterimi

Möhletli goýumlar

1

Möhletli goýum

12 aý

9%

2

Möhletli goýum

9 aý

7%

3

Möhletli goýum

6 aý

5%

4

Möhletli goýum

3 aý

3%

4

“Bagtyýar nesil” goýum

çaga kämillik ýaşyna ýetýänçä

9 %

Talyp goýumlar

1

Talyp goýumy

6 aý

6%

2

Talyp goýumy

3 aý

3%

Pensiýa goýumlar

1

Pensiýa goýumy

12 aý

10%

2

Pensiýa goýumy

6 aý

5%

3

Pensiýa goýumy

3 aý

3%

Möhletsiz goýumlar

1

Talap edilýänça goýum

möhletsiz

1%

2

Alyş çalyş amallary üçin

möhletsiz

0%

Altyn Asyr plastik kart goýumlar

1

Talap edilýänça goýum

möhletsiz

5% (göterimler her aýda goýumyň möçberine goşmak bilen)

2

Telekeçiler üçin

möhletsiz

0%

3

Goýum bank karty

möhletsiz

6%

 

      BELLIK:

  1. Raýatlar daşary ýurt pulynda goýum goýanda göterimsiz kabul edilip biliner.  
  2. Döwlet edara, kärhanalardan we Döwlete dahylsy kärhanalarydan serişdeler goýuma çekilende Baş bank bilen ylalaşyp aýratynlykda seredip biliner.
Turkmen