Kassa hasaplaşyk amallar

Türkmenistanyň "Türkmenistan" döwlet täjirçilik banky tarapyndan

edilýän hyzmatlar üçin alynýan ýygymlaryň

N Y R H L A R Y

                                                                        Nyrhlar 2018-nji ýylyň 8-nji ýanwaryndan güýje girýär

 

Hyzmatlaryň görnüşleri

Ýygymlaryň nyrhlary

1.  Milli we daşary yurt pullarynda bank hasaplaryny açmak

1.1

Rezidentlere (eýeçiligiň görnüşine garamazdan) hasaplaşyk hasaplary açmak

 

20.00 manat

1.2

Rezident dällere (eýeçiligiň görnüşine garamazdan) hasaplaşyk hasaplary açmak

50.00 manat

1.3

Rezidentlere goýum hasaplary açmak

5.00 manat

1.4

Rezident dällere goýum hasaplary açmak

10.00 manat

1.5

Pensionerlere goýum hasaplary açmak

1.00 manat

2. Milli we daşary ýurt pullarynda nagt däl hasaplaşyklar

 

2.1

Serişdeleri  gaýry banklara geçirmek her bir amaldan;

 

 

1 000 manada (hasaba girmegi bilen) çenli

2.00 manat

1 000-den10 000 manada (hasaba girmegi bilen) çenli

3.00 manat

10 000-den 20 000 manada (hasaba girmegi bilen) çenli

5.00 manat

20 000-den 100 000 manada (hasaba girmegi bilen) çenli

0.025 %

aşaky çägi 5.00 manat

100 000-den 200 000 manada (hasaba girmegi bilen)  çenli

0.02 %

aşaky çägi 25.00 manat

200 000  manatdan ýokary

0.015 %, aşaky çägi 40.00 manat ýokary çägi 200.00 manat

2.2

“Türkmenistan” TDTB-nyň ulgamynda hyzmat edilýän Edara görnüşli taraplardan plastiki kart hasaplara zähmet haklary we oňa deňeşdirilen tölegleri (býujet edaralary muňa girmeýär), pensiýa we döwlet kömek pul töleglerini geçirmek

0.8%

2.3

“Türkmenistan” TDTB-nyň ulgamynda hyzmat edilýän Hususy telekeçilerden plastiki kart hasaplara zähmet haklary we oňa deňeşdirilen tölegleri geçirmek

1.7%

2.4

“Türkmenistan” TDTB-nyň ulgamynda hyzmat edilýän Hususy telekeçileriň plastiki kart hasaplaryna sarp ediş maksady üçin nagt däl görnüşinde tölegleri geçirmek

1.0%

2.5

Türkmenistanyň çäginde gaýry banklara daşary ýurt pulyny geçirmek:

 

 

500 ABŞ $ (hasaba girmegi bilen) çenli

5 ABŞ $

500 -den 1000 ABŞ $ (hasaba girmegi bilen) çenli

10 ABŞ $

1000 -den 5000 ABŞ $ (hasaba girmegi bilen) çenli

15 ABŞ $

5000 ABŞ $ ýokary

0,20 %, aşaky çägi ABŞ $ 20 ýokary çägi 300 ABŞ $

2.7

Edara görnüşli taraplaryň we hususy telekeçileriň daşary ýurt pulyndaky töleglerini SWIFT ulgamynyň üsti bilen Türkmenistanyň çäginden daşary geçirmek:

OUR

BEN

 

500 ABŞ $ (hasaba girmegi bilen) çenli

35 ABŞ $

20 ABŞ $

500-den ýokary 1 000 ABŞ $ (hasaba girmegi bilen) çenli

50 ABŞ $

35 ABŞ $

1000 -den 5000 ABŞ $ (hasaba girmegi bilen) çenli

65 ABŞ $

50 ABŞ $

 

5000 ABŞ $-dan ýokary

0,20 % , aşaky çägi 95 ABŞ $, ýokary çägi 900 ABŞ $

0,20 % , aşaky çägi 80 ABŞ $, ýokary çägi 900 ABŞ $

2.7

Fiziki şahslaryň daşary ýurt pulyndaky töleglerini SWIFT ulgamynyň üsti bilen Türkmenistanyň çäginden daşary geçirmek:

OUR

BEN

 

500 ABŞ $ (hasaba girmegi bilen) çenli

30 ABŞ $

15 ABŞ $

500-den ýokary 1 000 ABŞ $ (hasaba girmegi bilen) çenli

35 ABŞ $

20 ABŞ $

500-den ýokary 1 000 ABŞ $ (hasaba girmegi bilen) çenli

45 ABŞ $

30 ABŞ $

5000 ABŞ $-dan ýokary

0,20 % , aşaky çägi 65 ABŞ $, ýokary çägi 500 ABŞ $

0,20 % , aşaky çägi 50 ABŞ $, ýokary çägi 500 ABŞ $

2.8

Daşary ýurt puluny başga daşary ýurt puluna çalyşmak amallary (konwersiýa)

1 %, ýokary çägi 10 000 ABŞ $

2.9

Serişdeleri yzarlamak, töleg boýunça gözükdirijileri üýtgetmek, tölegleri ýatyrmak/gaýtarmak, benefisiara baranyny tassyklamak.

30 ABŞ $

2.10

Gurluşyk boýunça geçýan TMB-nyň Bankara walýuta biržasynda manady daşary ýurt puluna çalyşmak;

50 million ABŞ $ çenli 0,2 % we 50 million ABŞ $ ýokary geçen möçberinden 0,1 % TMB-nyň kesgitlän hümmeti boýunça milli pulda

(GBS hasaba almak bilen)

2.11

Müşderileriň tabşyrygy boýunça TMB-nyň Bankara walýuta biržasynda her gün geçýän söwdalarda daşary ýurt puluny satyn almak;

0,4% TMB-nyň kesgitlän hümmeti boýunça milli pulda

(GBS hasaba almak bilen)

2.12

Daşary ýurt pullary müşderilere satmak we müşderilerden satyn almak

alyş-çalyş amallary üçin kesgitlenen hümmeti  boýunça

3.  Milli we daşary ýurt pullarynda nagt hasaplaşyklary

3.1

Serişdeleri gaýry banklara geçirmek üçin kassa tabşyran nagt pullaryny sanamak we gaplamak

 

a

20 000 manada (hasaba girmegi bilen) çenli Merkezi edara we Aşgabat şäher şahamçalary boýunça

1,0 %, aşaky çägi 2.00 manat ýokary çägi 100 manat

b

20 000 manada (hasaba girmegi bilen) çenli welaýatlarda ýerleşýän şahamçalary boýunça

1,0 %, aşaky çägi 2.00 manat ýokary çägi 20 manat

ç

20 000 manatdan ýokary

1,0 %, aşaky çägi 2.00 manat ýokary çägi 20 manat

3.2

Zähmet haklary we oňa deňeşdirilen tölegler üçin nagt pullary bermek;

1 %

3.3

Komitent hasaplaşyklary, oba hojalyk önümleri satyn almak we gaýry çykdajylary üçin nagt pullary bermek;

2 %

3.4

Döwlet eýeçiligine degişli däl kärhanalara zähmet haklary we oňa deňeşdirilen tölegler üçin nagt pullary bermek;

1%

3.5

Hususy telekeçilere we kärendeçilere  nagt pullary bermek

1,7%

3.6

Edara görnüşli taraplaryň we hususy telekeçileriň hasaplaryndan nagt daşary ýurt pullaryny bermek.

1%

3.7

Fiziki şahslaryň hasaplaryna nagt däl görnüşinde gelip düşen daşary ýurt pullaryny nagt görnüşinde bermek

1,5%

4. Inkasso boýunça hasaplaşyklar

4.1

Inkasso töleg talapnamalaryny kabul etmek

Jemi möçberinden 0,1%,

ýokary çägi 200 manat

5. Akkreditiwler boýunça hasaplaşyklar

Daşary ýurt pulunda

Milli manatda

5.1

Akkreditiwiň açylyşy

her aý üçin 0,1 % aşaky çägi 100 ABŞ $ ýokary çägi 2000 ABŞ $ (tutuş döwür boýunça ýokary çägi 20 000 ABŞ $ )

her aý üçin 0,1 % aşaky çägi 350 manat ýokary çägi 7 000 manat (tutuş döwür boýunça ýokary çägi 70 000 manat ) (Býujetden maliýeleşdirilýän edaralar muňa girmeýär)

5.2

Resminamalary kabul etmek, barlamak we tölemek

resminamalaryň bukjasynyň möçberinden 0,1 % , aşaky çägi 150 ABŞ $, ýokary çägi 3000 ABŞ $

resminamalaryň bukjasynyň möçberinden 0,1 % , aşaky çägi 300 manat, ýokary çägi 5 000 manat (Býujetden maliýeleşdirilýän edaralar muňa girmeýär)

5.3

Akkreditiwiň şertlerini üýtgetmek

100 ABŞ $

350 manat (Býujetden maliýeleşdirilýän edaralar muňa girmeýär)

5.4

Akkreditiwiň möçberini köpeltmek

köpeldýän möçberinden 0,15 %, aşaky çägi 100 ABŞ $ ýokary çägi 2000 ABŞ $

köpeldýän möçberinden 0,15 %, aşaky çägi 350 manat ýokary çägi 7 000 manat (Býujetden maliýeleşdirilýän edaralar muňa girmeýär)

5.5

Müşderiniň talaby boýunça akkreditiwiň ýatyrylmagy

100 ABŞ $

350 manat (Býujetden maliýeleşdirilýän edaralar muňa girmeýär)

5.6

Akkreditiwiň ulanylmadyk ýagdaýynda möhletiniň geçmegi

50 ABŞ $

175 manat (Býujetden maliýeleşdirilýän edaralar muňa girmeýär)

5.7

Akkreditiwi awizo etmek

0,1 % aşaky çägi 100 ABŞ $ ýokary çägi 400 ABŞ $

0,1 % aşaky çägi 350 manat ýokary çägi 1 000 manat (Býujetden maliýeleşdirilýän edaralar muňa girmeýär)

5.8

Her bir SWIFT boýunça  habar bermek

20 ABŞ $

70 manat (Býujetden maliýeleşdirilýän edaralar muňa girmeýär)

5.9

 

 

Akkreditiwleriň möhletini uzaltmak

Akkreditiwler boýunça galan möçberinden her aý üçin 0,1 % aşaky çägi 100 ABŞ $ ýokary çägi 2 000 ABŞ $ (tutuş döwür boýunça ýokary çägi 20 000 ABŞ $)

Akkreditiwler boýunça galan möçberinden her aý üçin 0,1 % aşaky çägi 350 manat ýokary çägi 7 000 manat (tutuş döwür boýunça ýokary çägi 70 000 manat) (Býujetden maliýeleşdirilýän edaralar muňa girmeýär)

6.Bank blankalary we hyzmatlary

6.1

Depozitar öýjükleri kärendesine bermek (bir aýda):

15.00 manat

6.2

Depozitar öýjüklerini kärendä bermek üçin şertnamany doldurmak

10.00 manat

6.3

Depozitar öýjükleriniň açarynyň ýitirlen halatynda öýjigi açyp bermek

300.00 manat

6.4

Nagt tölegler üçin bildirişi doldurmak

0.87 manat

6.5

Berk hasabatly kwitansiýanyň bir toplumy

1.00 manat

6.6

Gol nusgalary kartoçkasyny doldurmak (bir kartoçka)

5.00 manat

6.7

Hasaplaşyk we gaýry hasabyň (“Altyn Asyr” plastik kart hasaplary muňa degişli däl) göçürmesini bermek (bir sahypa) (býujet edaralary muňa girmeýär)

2.00 manat

6.6

Töleg resminamalaryny  taýýarlap bermek (bir toplumy)

2.00 manat

6.8

Töleg resminamalaryny  taýýarlap bermek (bir toplumy)

5.00 manat

6.9

Migrasiýa gullugynda ýerleşýän girdeji kassalarynda tölegleri kabul etmek üçin (bir blldiriş);

2 ABŞ $ ýa-da TMB-nyň kesgitlän hümmeti boýunça milli pulda
(Şol sanda GBUS)

6.10

Fiziki şahslaryň daşary ýurt pulynda hasabynyň bardygy hem-de  hasap boýunça galyndysy barada güwähat bermek

60.00 manat

6.11

TDHÇMB geleşikleri boýunça güwähat

20.00 manat

6.12

Geleşikleriň pasporty

30.00 manat

6.13

Beýleki görnüşli güwähatlar we tassyknamalary

6.00 manat

6.14

Ahli görnüşli arzalar (pensionerler muňa girmeýär)

2.00 manat

6.15

Müşderiniň hasaplaşyk, walýuta hasaby boýunça ynanç hatyny resmileşdirmek;

60.00 manat

6.16

Çek kitapçalary:

 

 

25 sahypada

25.00 manat

50 sahypada

50.00 manat

6.17

Goýum kitapçasy

Goýum kitapçasynyň bahasy

6.18

Şahamçalarda fiziki şahslaryň daşary ýurt pulundaky töleglerini SWIFT ulgamynyň üsti bilen geçirmek üçin resminamalary barlamak we taýýarlamak

30.00 manat

7. Milli pulda goýum amallary

7.1.

Goýum hasaplardan pul serişdeleri gaýry banklar geçirmek

5.00 manat

7.2

Goýum hasaplaryna nagt däl görnüşinde gelip düşen pul serişdelerini (zähmet haky we oňa deňeşdirilen töleglerden gaýry tölegler) nagt gönüşinde bermek;

3%

7.3

Goýum hasaplaryna zähmet haky we oňa deňeşdirilen tölegler üçin gelip gowuşan pul serişdeleri nagt görnüşinde bermek;

1%

7.4

Gaýry hasaplara  nagt tabşyrylan  pullary , Aliment pullary we Jan saglygyna ýetirilen zyýanyň ýa-da ekleýjisiniň aradan çykanlygy  bilen baglanyşykly zyýanyň öwezini dolmaklyk üçin nagt pullary  bermek

2.00 manat

8.Karz we faktoring amallary bilen baglanşykly hyzmatlar

8.1.

Edara görnüşli taraplara we hususy telekeçilere karzlary we faktoringleri resmileşdirmek

0,1%, aşaky çägi 500.00 manat, ýokary çägi 10 000.00 manat

8.2

Raýatlaryň karzlaryny resmileşdirmek

100.00 manat

8.3

Zamuny (çalyşmak) resmileşdirmek

200.00 manat

8.4.

Faktoring amallar (diňe edara görnüşli taraplar üçin) alty aýa çenli möhlet bilen

15 % (ýyllyk)

9.Plastiki kartlary ulanyp geçirilýän hasaplaşyklar

9.1

“Altyn Asyr”plastiki kart hasabyny açmak we pin-bukjalaryny bermek

Kartyň bahasy we ony embossirlemek üçin töleg+ pin-bukjasynyň bahasy we ony çap etmak üçin töleg+ 5 manat

9.2

“Altyn Asyr” plastik kartyny gaýtadan bermek

Kartyň bahasy we ony embo- ssirlemek üçin töleg+3 manat

9.3

Pin-bukjasyny gaýtadan çap etmek

Pin-bukjasynyň bahasy we ony çap etmek üçin töleg+2 manat

9.4

Plastiki kart hasaplardan we töleg terminalynyň üsti bilen serişdeleri nagt däl görnüşinde gaýry banklara geçirmek;

2.00 manat (Şol sanda GBÜS)

9.5

Plastiki kart hasaplardan serişdeleri nagt däl görnüşinde “Türkmenistan” TDTB-nyň ulgamyna geçirmek

1.00 manat

9.6

Şahsy taraplara bankomatlardan nagt pul bermek

Alnan nagt pullaryň möçberinden 0,75 % möçberinde (GBÜS hasaba almazdan)

9.7

Şahsy taraplaryň bankomatlaryň we terminallaryň üsti bilen amala aşyrýan nagt däl görnüşindäki tölegini geçirmek (Türkmenistanyň “Halkbank” DTB-nyň garamagyndaky amallar (Prosessinig) merkezi tarapyndan bellenilen ýygymlaryň alnyşy boýunça programma üpjünçiligi awtomatlaşdyrylyp doly işe girizilen ýagdaýynda hem-de şol programma üpjünçiligi awtomatlaşdyrylan görnüşinde birikdirlen gününden başlap almaklygy ýola goýmaly)

Her bir geçirilen töleg üçin 0,20 manat möçberinde (Şol sanda GBÜS)

9.8

Plastiki kart hasabyndan çykdajy kassa orderi esasynda kassadan nagt pul serişdeleri bermek

1%

9.9

“Altyn Asyr” plastiki karty saklaýjy tarapyndan ýitirilen, ýagdaýynda gaýtadan çap etmek

Kartyň bahasy we 5.00 manat

9.10

Bank tarapyndan hususy taraplara ornaşdyrylan töleg terminallara hyzmat etmek

Her aýda 50.00 manat

 

 

VISA Gold

VISA Classic

VISA Elektron

9.11

Iki ýyllyk hyzmat etmek şerti bilen karty goýbermek, ýagny
karty açmak üçin resminamalary bermek we
bankyň (Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky) tabşyrygy boýunça çykarylan karty bermek hem-de pul serişdelerini, ätiýaçlandyryş we başlangyç depozitine geçirmek üçin kabul etmek

10 manat
(Şol sanda GBUS)

10 manat
(Şol sanda GBUS)

10 manat
(Şol sanda GBUS)

9.12

Karty çalyşmak, ýagny çalşygy geçirmek üçin resminamalary bermek we bankyň (Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky) tabşyrygy boýunça täze karty bermek hem-de pul serişdelerini, karty çalyşmak üçin/jerime kart ýitiren bolsa kabul etmek

10 manat
(Şol sanda GBUS)

10 manat
(Şol sanda GBUS)

10 manat
(Şol sanda GBUS)

9.13

Ýitirilen bolsa täze PIN-kod bermek, ýagny PIN-kody çalyşmak üçin resminamalary bermek we bankyň (Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky) tabşyrygy boýunça konwertde täze PIN-kody bermek hem-de pul serişdelerini-jerimeleri, PIN-kody ýitireni üçin kabul etmek

10 manat
(Şol sanda GBUS)

10 manat
(Şol sanda GBUS)

10 manat
(Şol sanda GBUS)

9.14

Bank (Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky) kartlaryna hyzmat etmäge we olary çykarmaga degişli resminamalary kabul etmek

2 manat
(Şol sanda GBUS)

2 manat
(Şol sanda GBUS)

2 manat
(Şol sanda GBUS)

9.15

Visa we Master Cart blok bolan ýagdaýynda blokdan açmak üçin resminamalary bermek we Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş bankyna ibermek

10 manat (şol sanda GBÜS)

10.Milli we daşary ýurt pullarynda bank kepillikleri

10.1

Bank kepillik hatyny bermek 1 000 000 (bir million) manada (hasaba girmegi bilen) çenli (bir gezeklik görnüşde)

3%

10.2

Bank kepillik hatyny bermek 1 000 000 (bir million) manatdan ýokary 10 000 000 (on million) manada (hasaba girmegi bilen) çenli (bir gezeklik görnüşde)

2%

10.3

Bank kepillik hatyny bermek 10 000 000(on million) manatdan ýokary 50 000 000 (elli million) manada (hasaba girmegi bilen) çenli (bir gezeklik görnüşde)

1,5 %

10.4

Bank kepillik hatyny bermek 50 000 000 (elli million) manatdan ýokary (bir gezeklik görnüşde)

1 %

10.5

Bank kepillik hatynyň möhletini uzaltmak ýa-da üýtgetmeler girizmek

Uzaldylan kepillik möçberinden 1%

10.6

Kepilnamany awizo etmek we gowşurmak

200 $ ýa-da TMB-nyň kesgitlän hümmeti boýunça milli pulda

11. Inžener hyzmatlary

11.1

Eýeçiligiň görnüşine garamazdan edara kärhanalarda gurluşyk gurnama işlerine ölçeg barlaglaryny geçirmek (barlanýan gurluşyk gurnama işiň möçberinden)

5%,
aşaky çägi 1000.00 manat

12. Gazna bazaryndaky hyzmatlar

12.1

Gazna birža söwdalaryna gymmatly kagyzlary çykarmak

Emissiýa edilen gymmatly kagyzlaryň umumy bahasynyň 0,1 % (Aşgabat gazna biržasynyň ýygymlary müşderiniň hasabyna tölenýär)

12.2

Gazna birža söwdalarynda geleşikleri amala aşyrmak

Geleşigiň umumy bahasyndan 0,1 % (Aşgabat gazna biržasynyň ýygymlary müşderiniň hasabyna tölenýär)

      BELLIK:

 1. Nyrhlar goşulan baha üçin salgydyň möçberini öz içine almaýar. (Nyrhlaryň 2.11, 2.12, 6.10, 9.6, 9.7, 9.11, 9.12, 9.13, 9.14, bentler muňa girmeýär).
 2. Bankyň öz içinde edilýän konwertasiýa, amalyň geçirilen günündäki alyş-çalyş amallary üçin kesgitlenen nyrhlar boýunça amala aşyrylýar.
 3. Nyrhlaryň 2.11 we 2.12 bentleri boýunça TMB-nyň ýygymy müşderiler tarapyndan aýratyn tölenýär.
 4. Daşary ýurt pulundaky amallar üçin alynýan ýygymlary, TMB-nyň kesgitlän hümmeti boýunça manatda almaga ýgtyýar berilýär.
 5. Bank, Türkmenistanyň Döwlet býujetine alynýan salgytlary geçirmek boýunça amallardan hiç bir töleg almazdan geçirilýär. (“Salgytlar hakynda” Türkmenistanyň Bitewi kanunynyň 48-nji maddasynyň 2-nji bölümi).
 6. Nyrhlaryň 2.2 we 7.3 bentlerine Býujet edaralary girmeýär.
 7. Ýygymlar amal edilen wagtynda hasaplanyp tutulyp alynýar (tölenýär).
 8. Ýygymlary almak üçin müşderiniň hasabyndaky pul serişdeleri ýeterlik bolmadyk ýagdaýynda, bank müşderiniň islendik açyk hasabyndan degişli ýygymy tutup biler.
 9. Müşderiniň hasaplarynda amaly geçirmek üçin ýygymy tölemäge pul serişdeleri ýetmedik ýagdaýynda, bank amaly geçirmezlige hukugy bardyr.
 10. Amal geçirilende gaýry banklardan tutulýan ýygymlary müşderiniň hasabyndan tutulýar.
 11. Türkmenistanyň kanunçylygynda göz öňünde tutulan ýeňilliklerden peýdalanýan maýyplaryň jemgyýetçilik guramalary bank ýygymlaryndan boşadylýar.
Turkmen