Karzlaşdyrma

Türkmenistanyň “Türkmenistan”  Döwlet  täjirçilik banky şu aşakdaky karzlaryň görnüşini hödürleýär: 

2018-nji ýylyň 8-nji ýanwaryndan güýje girýär

1.  Ykdysadyýetiň döwlet eýeçiligine degişli edara görnüşli taraplar:

Karzyň görnüşi

Karzyň möçberi

Göterim derejesi
(ýyllyk %)

Möhleti

(hasaba girmegi bilen)

1.

Önümçilik, abatlaýyş-gurluşyk we hyzmatlar

Çäklendirilmedik

7%

3(üç) ýyla çenli

2.

Işgärleriniň zähmet hakyny tölemek üçin

Çäklendirilmedik

7%

1 (bir) ýyla çenli

3.

Söwda, dolanyşyk serişdelerini satyn almak we gaýry maksatlar üçin

Çäklendirilmedik

8%

2 (iki) ýyla çenli

2.  Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi we onuň tabynlygyndaky edara kärhanalar:

 

Karzyň görnüşi

 

Karzyň möçberi

Göterim derejesi         (ýyllyk %)

Möhleti

(hasaba girmegi bilen)

1.

Söwda, dolanyşyk serişdelerini satyn almak we gaýry maksatlar üçin

Çäklendirilmedik

7%

Çäklendirilmedik

 

 

3.  Jemgyýetçilik guramalar:

 

Karzyň görnüşi

 

Karzyň möçberi

Göterim derejesi         (ýyllyk %)

Möhleti

(hasaba girmegi bilen)

1.

Söwda, hyzmat we gaýry maksatlar üçin

Çäklendirilmedik

10%

Çäklendirilmedik

 

4. Ykdysadyýetiň döwlet eýeçiligine dahylsyz edara görnüşli taraplar we hususy telekeçiler:

Karzyň görnüşi

Karzyň möçberi

(hasaba girmegi bilen)

Göterim derejesi         (ýyllyk %)

Möhleti

(hasaba girmegi bilen)

1.

Önümçilik, abatlaýyş-gurluşyk maksady üçin

Çäklendirilmedik

8% 

3 (üç) ýyla çenli

2.

Ygtyýarnamasy bolan taraplardan gurluşyk tehnikalaryny, ýeňil we ýük awtoulaglaryny satyn almak üçin onuň bahasynyň 60 %-ine çenli (hasaba girmegi bilen) möçberini tölemek üçin

Çäklendirilmedik

 10%

3 (üç) ýyla çenli

3.

Ygtyýarnamasy bolan taraplardan gurluşyk tehnikalaryny we ýük awtoulaglaryny (gurluşyk şertnamalary bolan taraplara, gurluşyk binasynda ulanmak maksady bilen) satyn almak üçin şertnama bahasyndan 15 % göterimini öz serişdeleriniň hasabyna tölän we galan möçberini girew emlägi bilen üpjün edilen ýagdaýynda karz bermek

Çäklendirilmedik

 11%

3 (üç) ýyla çenli

4.

Hyzmat ediş maksatlary üçin

 

Çäklendirilmedik

12%

2(iki) ýyla çenli

5.

Söwda amallary we dolanyşyk harytlaryny satyn almak üçin

Çäklendirilmedik

14%

2 (iki) ýyla çenli

6.

Işgärleriniň zähmet hakyny tölemek üçin (diňe ýuridiki taraplar)

Çäklendirilmedik

8%

1 (bir) ýyla çenli

5.  Türkmenistanyň raýatlaryna sarp ediş maksatlary üçin berilýän karzlar:

Karzyň görnüşi

Karzyň möçberi (hasaba girmegi bilen)

 Göterim derejesi         (ýyllyk %)

Möhleti 

(hasaba girmegi bilen)

1

-üpjünçiligine girew emlägi resmileşdirilen ýagdaýynda  

 15.000 (on bäş müň) manada (hasaba girmegi bilen) çenli;

15%

2 (iki) ýyla çenli

2

-üpjünçiligine zamunlyk, kepillik   resmileşdirilen ýagdaýynda  

 6.000 (alty müň) manada (hasaba girmegi bilen) çenli;

15% 

2 (iki) ýyla çenli

3

-üpjünçiligine girew emlägi resmileşdirilen ýagdaýynda (toý dabarasyny geçirmek we öý goşlaryny satyn almak) karz bermek

15.000 (on bäş müň) manada (hasaba girmegi bilen) çenli;

15%

2 (iki) ýyla çenli

 

“Talyp” karzy

 

 

 

1.

Türkmenistanyň raýaty bolan talyplary bilim maksatlary üçin nagt däl görnüşinde gaýtadan dikeldilýän karz ugry boýunça  karzlaşdyrmak

  10.000 (on müň) manada çenli;

8%

Okuw döwrüniň möhletine görä

1.

-özlerine bölünip berlen melleginde (ýer böleginde) şahsy hojalygy ýöretmek, ekerançylyk we maldarçylygy ösdürmek maksady bilen oba hojalyk önümlerini öndürmek üçin esasy we dolanşyk serişdelerini edinmek üçin

  30.000 (on müň) manada çenli;

10%

3 (üç) ýyla çenli (hasaba girmegi bilen) ýeňillik döwri 6 (alty) aýa çenli

2.

Türkmenistanyň Prezidentiniň 2014-nji ýylyň 28-nji fewralyndaky çykaran 13513 belgili kararyna laýyklykda Türkmenistanyň raýatlaryna gurluşyk (beýikligi 2 gata çenli ýaşaýyş jaýy, garaž, bassyrma we beýleki) işleri üçin

 50.000(elli müň) manada (hasaba girmegi bilen)çenli

8%

3 (üç) ýyla çenli (hasaba girmegi bilen) ýeňillik döwri 1 (bir) ýyla çenli

6.  Türkmenistanyň raýatlaryna ýeňil awtoulag satyn almak üçin “Awtoulag” karzy:

Karzyň görnüşi

Karzyň möçberi

(hasaba girmegi bilen)

 Göterim derejesi         (ýyllyk %)

Möhleti

(hasaba girmegi bilen)

1.

Karzyň resmileşdirlen ýylyny hasaba almak bilen öndürilen ýylyndan 2 (iki) ýyldan ýokary bolmadyk ulag serişdesi boýunça onuň şertnamada görkezilen bahasynyň 60%-ine (hasaba girmegi bilen) çenli karzlaşdyrmak.

60.000 (elli müň) manada (hasaba girmegi bilen)çenli

11%

3 (üç) ýyla çenli

2.

Karzyň resmileşdirlen ýylyny hasaba almak bilen öndürilen ýylyndan 2(iki) ýyldan ýokary, ýöne 5 (bäş) ýyla çenli öndürilen ulag serişdesi boýunça onuň şertnamada görkezilen bahasynyň 50%-ine (hasaba girmegi bilen) çenli karzlaşdyrmak.

40.000 (otuz müň) manada (hasaba girmegi bilen)çenli

12%

3 (üç) ýyla çenli

7.  Edara görnüşli taraplar üçin:

Karzyň görnüşi

Karzyň möçberi

(hasaba girmegi bilen)

 Göterim derejesi         (ýyllyk %)

Möhleti

(hasaba girmegi bilen)

1.

Faktoring amaly esasynda serişde bermek

Çäklendirilmedik

15%

6 (alty) aýa
çenli

2.

Faktoring amaly esasynda berilen serişdäniň möhletini uzaltmak

Çäklendirilmedik

Galyndy möçberine 1% göterim ýokarlandyrmak

6 (alty) aýa
çenli

3.

Bank kepil hatyny bermek

1000000 (bir million) manada (hasaba girmegi bilen)çenli

kepilligiň möçberiniň 3%

bir gezekleýin görnüşinde

4.

Bank kepillik hatyny bermek

1 000 000(bir million) manatdan ýokary 10 000 000 (on million) manada (hasaba girmegi bilen) çenli

kepilligiň möçberiniň 2%

bir gezekleýin görnüşinde

5.

Bank kepillik hatyny bermek

10 000 000(on million) manatdan ýokary 50 000 000 (elli million) manada (hasaba girmegi bilen) çenli

kepilligiň möçberiniň 1,5%

bir gezekleýin görnüşinde

6.

Bank kepillik hatyny bermek

50 000 000 (elli million) manatdan ýokary

kepilligiň möçberiniň 1%

bir gezekleýin görnüşinde

7.

Bank kepillik hatynyň möhletini uzaltmak ýa-da üýtgetmeler girizmek

Çäklendirilmedik

Uzaldylan kepillik möçberinden 1%

 

 

Turkmen