Esasy

Türkmenistanyň «Türkmenistan» döwlet täjirçilik banky - umumy milli möçberdäki döwlet bankydyr. Bank ýurdymyzda ykdysady syýasatyň kemala gelmegini üpjin edýär we bolup geçýän uly ykdysady ýagdaýlara täsir edýär hem-de ykdysady döwlet maksatnamalarynyň ösüşini netijeli durmuşa geçirýär. Bankyň ençeme aýratyn bölüm çylgamlarynyň bolmagy we öňde baryjy tehnologiýalardan peýdalanmagy, onuň ýurduň islendik ýerine elýeterli bolmagyny üpjin etmelidir.  

Hormatly Müşderiler!

Türkmenistanyň “Türkmenistan” döwlet täjirçilik banky aşakdakylary Siziň dykgatyňyza ýetirýär.

Türkmenistanyň Merkezi banky tarapyndan bellenilen kadalara laýyklykda Şahsy taraplara satylýan daşary ýurt pulunyň aňryçäk möçberini häzirki wagtda ulanylýan her aýda 1000 (bir müň) Amerikan dollaryna (ýa-da şoňa barabar möçberde beýleki daşary ýurt pullarynda) deň bolan derejesinde saklamak bilen, şahsy tarapyň daşary ýurt puluny satyn almak üçin tölenýän manat serişdelerini onuň manatdaky bank hasaby arkaly ýa-da nagt görnüşinde getiren pul serişdeleriniň gelip çykyşyny tassyklaýjy resminamalar bilen üpjün edilen ýagdaýynda, nagt däl görnüşinde daşary ýurt pullaryny satmaklyk hem-de şahsy tarap hökmünde adyna açylan Visa, MasterCard halkara plastiki kart hasaplaryna geçirmeklik bökdençsiz amala aşyrylýar.

Şeýle hem, bir maşgalanyň agzalarynyň öz aralarynda manatdaky ýa-da daşary ýurt pulundaky serişdelerini ýokarda bellenen kadalara laýyklykda olaryň ýüz tutmalary esasynda, şol maşgala agzalarynyň hasaplaryna bökdençsiz geçirilýär.

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi

12.05.2017

Onda pudaklaryň geçen dört aýda ýerine ýetirilen işleriniň jemleri jemlendi, döwlet durmuşynyň möhüm meselelerine garaldy.

Ministrler Kabinetiniň mejlisine Türkmenistanyň Mejlisiniň wekilleri, welaýatlaryň, şäherleriň we etraplaryň häkimleri, ýokary okuw mekdepleriniň rektorlary, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň we beýleki guramalaryň ýolbaşçylary çagyryldy.

Mejlisde wise-premýerler, ministrleriň käbirleri, welaýatlaryň häkimleri ýerine ýetirilen işler barada hasabat berdiler hem-de olaryň işine baha berildi. Mejlisiň barşynda döwlet Baştutanymyz düýpli bellikleri we talaplary beýan edip, ýolbaşçylar düzümiň öňünde ýakyn döwür üçin anyk wezipeleri goýdy. Şeýle hem ýolbaşçylary wezipä bellemek we wezipeden boşatmak hakyndaky meselä garaldy.

Hormatly Prezidentimiz hökümetiň giňişleýin mejlisiniň gün tertibine geçip, ilki bilen Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Hojamämmedowa söz berdi. Wise-premýer milli ykdysadyýetimiziň 2017-nji ýylyň dört aýynda ösüşiniň jemleri barada hasabat berdi. Milli Liderimiziň başlangyjy boýunça amala aşyrylýan toplumlaýyn çäreler netijesinde, ykdysadyýetiň ähli pudaklarynda we ýurdumyzyň sebitlerinde durnukly ösüş üpjün edilýär, ilatymyzyň durmuş derejesi yzygiderli ýokarlandyrylýar. Muňa şu ýylyň ýanwar-aprel aýlarynyň makroykdysady görkezijileri hem şaýatlyk edýär.

Wise-premýer jemi içerki önümiň ösüş depginleri barada aýtmak bilen, hasabat döwründe bu görkezijiniň 6,2 göterim, şol sanda senagat pudagynda 2,1 göterim, gurluşykda 4,3 göterim, ulag we aragatnaşyk pudagynda 10,8 göterim, söwdada 10 göterim, oba hojalygynda 3,5 göterim, hyzmatlar ulgamynda 10,7 göterim ýokarlanandygyny aýtdy.

Dört aýyň jemleri boýunça öndürilen önümleriň ösüş depgini geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 3,6 göterim artdy. Halk hojalyk toplumynyň ähli pudaklarynda diýen ýaly ýokary görkezijiler gazanyldy.

Bölek satuw haryt dolanyşygynyň depgini 2016-njy ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 17,1 göterim ýokarlandy. Sarp ediş harytlaryň, ilata edilýän hyzmatlaryň nyrhlary bellenilen çäkde saklanyldy.

Ýurdumyzyň iri we orta kärhanalary boýunça ortaça aýlyk zähmet haklary 2016-njy ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 9,1 göterim artdy.

Wise-premýer ýurdumyzyň baş maliýe meýilnamasynyň ýerine ýetirilişi barada aýdyp, Döwlet býujetiniň girdeji böleginiň möçberiniň 5,6 milliard manada, çykdajy böleginiň 5,3 milliard manada deň bolandygyny habar berdi. Zähmet haklary, pensiýalar, döwlet kömek pullary we talyp haklary wagtynda tölenildi.

Garalýan döwürde maliýeleşdirmegiň ähli çeşmeleriniň hasabyna özleşdirilen düýpli maýa goýumlaryň möçberi 12,2 milliard manada barabar boldy.

2017-nji ýylyň dört aýynyň deslapky jemleri boýunça “Türkmenistanyň Prezidentiniň obalaryň, şäherçeleriň, etrapdaky şäherleriň we etrap merkezleriniň ilatynyň durmuş-ýaşaýyş şertlerini özgertmek boýunça 2020-nji ýyla çenli döwür üçin rejelenen görnüşdäki Milli maksatnamasynda” meýilleşdirilen işleriň çäklerinde, ýurdumyz boýunça 200,4 kilometr inženerçilik ulgamlary, 1243,3 kilometr aragatnaşyk ulgamlary çekildi, 329,2 müň inedördül metr ýaşaýyş jaýlarynyň, durmuş maksatly 65 desganyň, suw we lagym arassalaýjy desgalaryň 30-synyň gurluşygy tamamlanyldy. Häzirki wagtda 500,8 müň inedördül metr ýaşaýyş jaýlarynyň hem-de dürli maksatly düzümleýin desgalaryň gurluşygy alnyp barylýar.

Soňra Statistika baradaky döwlet komitetiniň başlygy A .Öräýewa şu ýylyň dört aýynda ministrlikleriň we pudak edaralarynyň ykdysady görkezijileri hakynda hasabat berdi. Şeýle hem statistika ulgamyny kämilleşdirmek boýunça görülýän toplumlaýyn çäreler hakynda habar berildi.

Türkmenistanyň Prezidenti hasabaty diňläp, hasaba alyş we statistika ulgamyny has-da ösdürmegiň möhümdigini belledi. Bu ykdysadyýeti ösdürmegiň döwlet dolandyryş usullarynyň biri bolup durýar. Milli Liderimiz statistika ulgamynda işlenip taýýarlanylýan maglumatlaryň ýurdumyzyň ministrlikleriniň we pudak edaralarynyň ýolbaşçylary bilen bilelikde ara alnyp maslahatlaşylmalydygyny we degişli çözgütleriň kabul edilmelidigini tabşyrdy. Döwlet Baştutanymyz bu ugurda ýol berlen kemçilikleri aradan aýyrmak üçin netijeli çäreleri işläp taýýarlamak barada degişli görkezmeleri berdi. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow A.Öräýewanyň garamagyndaky düzümiň işini kämilleşdirmek maksady bilen alyp barýan guramaçylyk we dolandyryş işlerine nägilelik bildirip, bu babatda zerur çäreleri görmek üçin duýduryş berýändigini aýtdy.

Soňra Merkezi bankyň başlygy M. Annadurdyýew gözegçilik edýän düzümlerinde hasabat döwründe geçirilen işleriň jemleri, hormatly Prezidentimiziň ozar beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, gözegçilik edýän düzümlerinde alnyp barylýan işler barada maglumat taýýarlanylanda olaryň netijelerine zerur seljermeleriň geçirilmeginiň wajypdygyny aýratyn nygtady. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow milli manadyň satyn alyş ukybynyň yzygiderli ýokarlanmagy, bank hyzmatlarynyň görnüşleriniň we hiliniň gowulandyrylmagy, oňa dünýäniň öňdebaryjy tejribeleriniň, täzeçil tehnologiýalarynyň ornaşdyrylmagy, täze maliýe gurallarynyň işlenip taýýarlanylmagy we bank işgärleriniň hünär derejesiniň kämilleşdirilmegi bilen baglanyşykly meseleleriň möhümdigine ünsi çekdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow B.Hojamämmedowa hem-de ykdysadyýet we maliýe toplumynyň ýolbaşçylaryna ýüzlenip, olaryň häzirki döwürde alyp barýan işleriniň netijelerine nägilelik bildirdi. Hususan-da, milli Liderimiz kabul edilen döwlet maksatnamalarynyň ýerine ýetirilişine talaba laýyk gözegçilik edilmeýändigini belledi. Maksatnamalary durmuşa geçirmekde ministrliklere we pudak edaralaryna ýeterlik ýardam berilmeýär.

Ýurdumyzy senagat taýdan ösdürmek boýunça maksatnamada, Oba milli maksatnamasynda, ýurdumyzyň ilatyny arassa agyz suwy bilen üpjün etmek, döwlet eýeçiligindäki kärhanalary we desgalary hususylaşdyrmak, edara-kärhanalary paýdarlar jemgyýetlerine öwürmek, biržalary döretmek, hünärmenleri taýýarlamak, täze iş orunlaryny döretmek, ýerli býujeti ýerine ýetirmek boýunça maksatnamalarda göz öňünde tutulan çäreler doly ýerine ýetirilmeýär.

Ýurdumyzda öndürilýän önümleriň daşary ýurtlara iberilýän möçberini artdyrmak, daşary ýurt pulundaky serişdeleriň gelip gowuşýan möçberini artdyrmak boýunça esasy wezipeler haýal ýerine ýetirilýär diýip, hormatly Prezidentimiz sözüni dowam etdi. Maliýe ministrligi ministrlikleriň we pudak edaralarynyň maliýe ýagdaýyna talaba laýyk gözegçilik etmeýär. Ministrlikleriň maliýe ýagdaýyny gowulandyrmak boýunça hiç hili teklip bermeýär. Şoňa görä-de, ministrlikleriň köpüsi býujet boýunça hem, öz potratçylary bilen hem ýerine ýetirilen işler üçin hasaplaşyklary geçirip bilmeýär. Netijede, ministrlikleriň we pudak edaralarynyň arasynda özara hasaplaşyklar we borçnamalar boýunça bergileriň möçberi köpelýär. Şonuň üçin hem, ministrlikleriň we pudak edaralarynyň bergileri ýyl geçdigiçe barha artýar. Şeýle ýagdaý pudaklaryň ösmeginde bökdençlikleri döredýär. Bu bolsa ýaramaz netijelere getirýär diýip, milli Liderimiz belledi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M. Babaýew nebitgaz toplumynyň kärhanalarynyň hasabat döwründe ýerine ýetiren işleriniň netijeleri hem-de “Türkmenistanyň nebitgaz senagatyny ösdürmegiň 2030-njy ýyla çenli döwür üçin maksatnamasyny” amala aşyrmagyň barşy hakynda hasabat berdi.

Nebiti we gaz kondensatyny çykarmak boýunça meýilnama 106,9 göterim, nebiti gaýtadan işlemegiň meýilnamasy 103,6 göterim, daşary ýurtlara tebigy gazy ugratmagyň meýilnamasy 108,8 göterim ýerine ýetirildi. Şunda tebigy we ugurdaş gazy çykarmagyň ösüş depgini 101,1 göterime barabar boldy.

Käbir nebit önümlerini, şol sanda benzin öndürmek boýunça meýilnama 11,8 göterim, dizel ýangyjy — 5,4 göterim, polipropilen — 7,6 göterim, suwuklandyrylan gaz — 27,6 göterim berjaý edildi. Maýa goýumlaryny özleşdirmek boýunça meýilnama 120,7 göterim ýerine ýetirildi.

Soňra “Türkmennebit” döwlet konserniniň başlygy D. Hajyýew ýurdumyzyň nebit senagatynyň esasy görkezijileri we şu ýylyň dört aýynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, nebit çykarýan düzümdäki işleriň ýagdaýyna düýpli nägilelik bildirdi.

Hormatly Prezidentimiz M. Babaýewe gözegçilik edýän düzümlerindäki işiň ýagdaýyny jikme-jik seljerip, işgärleriň hünär derejesiniň ýokarlandyrylmagyna aýratyn üns bermegi we bu ugurda degişli çäreleri durmuşa geçirmegi tabşyrdy.

Döwlet Baştutanymyz ýangyç-energetika toplumynda amala aşyrylýan iri maýa goýum taslamalaryny berk gözegçilikde saklamagy talap etdi. Şol taslamalar milli ykdysadyýetimiziň möhüm pudagyny döwrebaplaşdyrmak we diwersifikasiýalaşdyrmak, şol sanda döwrebap gazhimiýa önümçiliklerini gurmak babatda wezipeleri çözmäge ýardam eder.

Nebitgaz toplumynyň ýolbaşçylaryna nebitiň we gazyň çykarylýan möçberlerini artdyrmak, ýangyç çig maly gaýtadan işlemek ulgamyna öňdebaryjy tehnologiýalary ornaşdyrmak we şunuň esasynda dünýä bazarynda uly islegden peýdalanylýan ýokary hilli önümleri çykarmak babatda anyk tabşyryklary berdi.

Öz nobatynda “Türkmennebitgazgurluşyk” döwlet konserniniň başlygy M.Meredow önümçilik we durmuş maksatly desgalaryň birnäçesiniň, şol sanda "Awaza" milli syýahatçylyk zolagynda bina edilýän dynç alyş toplumy bolan akwaparkyň gurluşygynyň barşy barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Hazaryň kenarynyň deňiz şypahana düzüminiň üstüni ýetirjek akwaparkyň gurluşygynyň depginine düýpli nägilelik bildirdi. Milli Liderimiziň belleýşi ýaly, bu desganyň gurluşygy haýal alnyp barylýar we taslamanyň maliýeleşdirilişinde birnäçe düzgün bozmalar bar.

Hormatly Prezidentimiz Ýokary gözegçilik edarasynyň we prokuratura işgärleriniň geçiren barlaglarynyň netijesinde, toplumyň işinde köpsanly düzgün bozmalaryň ýüze çykarylandygyny belläp, bar bolan kemçilikleri gysga wagtda düzetmegi berk talap etdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary D. Amangeldiýew gözegçilik edýän pudaklarynda 2017-nji ýylyň dört aýynda geçirilen işleriň netijeleri barada hasabat berdi.

Milli Liderimiz wise-premýer D.Amangeldiýewe hem-de toplumlaryň ýolbaşçylaryna ýüzlenip, ýurdumyzy senagat taýdan ösen döwlete öwürmek, daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleri öndürmek, ýurdumyzda öndürilýän harytlaryň daşary ýurtlara iberilýän möçberini artdyrmak boýunça kabul edilen maksatnamalarda göz öňünde tutulan işleri dowam etdirmegi tabşyrdy. Telekeçilerimiz bilen netijeli işleri alyp baryp, bilelikdäki kärhanalary, täze iş orunlaryny döretmeli. Pudaklaryň durnukly işlemegini we döwlete girdeji getirmegini gazanmaly diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sözüni dowam etdi.

Döwlet Baştutanymyz senagat pudagynda hem bikanun hereketlere ýol berilýän ýagdaýlaryň bardygyny, munuň hem pudak üçin örän ýaramaz ýagdaýdygyny aýdyp, kemçilikleri aradan aýyrmak boýunça anyk tabşyryklary berdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Annameredow şu ýylyň ýanwar-aprel aýlarynda ulag hem-de aragatnaşyk ulgamynyň edaralary we kärhanalary tarapyndan ýerine ýetirilen işleriň jemleri hakynda hasabat bilen çykyş etdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, V Aziýa oýunlaryna taýýarlyk görmek meselesine degip geçdi we wise-premýerden hem-de toplumyň degişli ýolbaşçylaryndan işleri öz wagtynda, bellenen möhletlerde tamamlamak üçin ähli zerur işleri geçirmegi talap etdi. Döwlet Baştutanymyz V Aziýa oýunlarynyň ýokary derejede guramaçylykly geçirilmeginiň hem-de ýurdumyza geljek myhmanlaryň oňat garşylanyp, dynç almagynyň, olara gowy hyzmat edilmeginiň aragatnaşyk serişdeleriniň, howa we awtomobil ulaglarynyň bökdençsiz we talaba laýyk işlemegine köp derejede baglydygyny aýtdy.

Milli Liderimiz iri desgalaryň, howa menzilleriniň, deňiz portunyň gurluşygy barada aýdyp, wise-premýere bir aýyň dowamynda ýerlerde alnyp barylýan işler bilen tanyşmagy hem-de olary ulanmaga bermek boýunça meýilnamalaryň tertibine gözegçilik etmegi tabşyrdy. Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz ýurdumyzyň senagat merkezleri bolan Lebap we Balkan welaýatlarynda howa menzillerini, ýagny Garlykda we Gyýanlyda howa menzillerini gurmak boýunça alnyp barylýan işleriň depginini güýçlendirmegi talap etdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Atdaýew söwda toplumynyň hem-de ykdysadyýetiň döwlete dahylsyz ulgamynyň şu ýylyň ýanwar-aprel aýlarynda ýerine ýetiren işleriniň esasy görkezijileri barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow häzirki wagtda söwda işiniň daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleriň geriminiň giňelýändigi bilen häsiýetlendirilýändigini, ýöne eksportuň möçberlerini artdyrmak babatda entek garaşylýan netijäniň gazanylmaýandygyny belledi. Döwlet Baştutanymyz söwda ulgamyny ösdürmek, ýurdumyzda öndürilýän harytlaryň daşary ýurtlara iberilýän möçberlerini artdyrmak, eksport ugurly önümleri öndürmekde telekeçiligi işjeňleşdirmek boýunça teklipleri taýýarlamagy tabşyrdy.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary S. Toýlyýew gözegçilik edýän bilim, saglygy goraýyş we sport ulgamlarynda ýylyň başyndan bäri ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hasabat berdi.

Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryna taýýarlyk işleri giň gerimde alnyp barylýar. 5-nji aprelde “Sagdynlyk we bagtyýarlyk” atly köpçülikleýin bedenterbiýe-sport we sagdyn durmuş-medeni çäreleriniň biraýlygyna badalga berildi. 7-nji aprelde Bütindünýä saglyk güni mynasybetli "Awaza" milli syýahatçylyk zolagynda “Aziada-2017: Parahatçylygyň we ösüşiň ugrunda halkara sport hyzmatdaşlygy” atly iri halkara forumy hem-de “Awaza” sport toplumynyň açylyş dabarasy geçirildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow wise-premýere degişli tabşyryklary bermek bilen, ýurdumyzyň bilim ulgamynda ýakyn wagtlarda örän jogapkärli döwrüň -- orta mekdeplerde gutardyş synaglarynyň başlanýandygyny, ýokary okuw mekdeplerinde okuw ýylynyň tamamlanýandygyny aýtdy. Soňra ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine giriş synaglary geçiriler. Tomus möwsümine çenli çagalar sagaldyş we dynç alyş merkezleriniň ählisi doly taýýar edilmelidir.

Döwlet Baştutanymyz bu çäreleriň ählisiniň ýokary derejede geçirilmeginiň üpjün edilmegini talap edip, ýokary okuw mekdeplerinde geçirilýän giriş synaglaryna jemgyýetçilik gözegçiligini ýola goýmagy, ýurdumyzyň zehinli ýaşlaryny daşary ýurtlaryň ýokary okuw mekdeplerine okuwa ibermek bilen bagly meseleleriň üstünde işlemegi tabşyrdy.

Döwlet Baştutanymyz Aziada-2017-ä taýýarlyk görmek meselesine geçip, Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň hormatyna geçirilýän atly ýörişi gözegçilikde saklamagy tabşyrdy. Bu atly ýöriş ýokary derejede tamamlanmalydyr.

Hormatly Prezidentimiz ilaty derman serişdeleri bilen üpjün etmek meseleleriniň çözülişine nägilelik bildirip, wise-premýere ýurdumyzyň derman senagaty kärhanalarynyň işini berk gözegçilikde saklamagy tabşyrdy.

Adamlar ol ýa-da beýleki derman serişdelerini tapmakda kynçylyklary çekýärler diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy we Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligine bergileri bilen baglanyşykly meseleleri çözmegi tabşyrdy.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary A. Garajaýew gözegçilik edýän ulgamlarynda şu ýylyň dört aýynda ýerine ýetirilen işler barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, medeniýet ulgamynyň edaralarynyň we köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň işini häzirki döwrüň talaplaryna hem-de tehniki ösüşiň gazanylanlaryna laýyklykda kämilleşdirmek boýunça yzygiderli işleri amala aşyrmagyň ähmiýetini nygtady.

Döwlet Baştutanymyz wise-premýere hem-de degişli ýolbaşçylara ýurdumyzda meýilleşdirilen köpsanly medeni çäreleri we baýramçylyk dabaralaryny ýokary guramaçylyk derejesinde geçirmek boýunça anyk tabşyryklary berdi. Şunuň bilen birlikde, milli Liderimiz V Aziýa oýunlaryna taýýarlyk görmek bilen baglanyşykly çärelere aýratyn üns bermegiň, bu iri waka ykjam taýýarlyk görmegiň wajypdygyny belledi. Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň döwürleýin metbugatda hem-de teleradioýaýlymlarda ýurdumyzyň sport üstünliklerini hem-de türkmen sportuny ösdürmekde ýetilen sepgitleri giňden beýan etmek boýunça işini işjeňleşdirmegiň möhümdigini nygtady.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R. Meredowa söz berildi. Wise-premýer öz çykyşyny hoş habar bilen başlady. Şu ýylyň 7-nji aprelinde "Awaza" milli syýahatçylyk zolagynda geçirilen “Aziada-2017: parahatçylygyň we ösüşiň ugrunda halkara sport hyzmatdaşlygy” atly halkara sport kongresiniň Jarnamasynyň 2017-nji ýylyň 10-njy maýynda Birleşen Milletler Guramasynyň 71-nji mejlisiniň resminamasy hökmünde bu guramanyň alty sany esasy dillerinde neşir edilendigini habar berildi. Munuň özi Türkmenistanyň hormatly Prezidentiniň ýolbaşçylygynda alyp barýan giň möçberli işleriniň we öňe sürýän asylly başlangyçlarynyň halkara derejesinde ykrar edilýändiginiň nobatdaky subutnamasydyr.

Wise-premýer döwlet Baştutanymyzy abraýly halkara guramasynyň ýurdumyz we halkymyz üçin möhüm derejesi hem-de taryhy ähmiýetli çözgüdi bilen gutlady. Milletler birleşigi tarapyndan Türkmenistanyň öňe sürýän başlangyçlarynyň ykrar edilmegi we goldanylmagy ýurdumyzyň halkara abraýynyň belent derejelere ýetmegini şertlendirýändigine aýdyň şaýatlyk edýär.

Soňra wise-premýer, DIM-niň ýolbaşçysy ýurdumyzyň daşary syýasat ugrunyň 2017-2023-nji ýyllar üçin Konsepsiýasyny durmuşa geçirmek babatda DIM-niň ýanwar-aprel aýlarynda geçiren işleriniň jemleri hem-de milli Liderimiziň ozal beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, halkara gatnaşyklary meselelerinde işjeň orny eýeleýän Bitarap Türkmenistanyň geljekde hem parahatçylyk söýüjilikli daşary syýasat ugruny geçirip, netijeli hyzmatdaşlygy ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn görnüşde ösdürmek bilen, umumy bähbitlere gelýän netijeli gatnaşyklaryň gerimini yzygiderli giňelder diýip belledi.

Sebit hem-de dünýä gün tertibiniň ileri tutulýan wezipeleriniň, şol sanda parahatçylygy we howpsuzlygy üpjün etmek, energetika, ulag, ekologiýa, durmuş-ykdysady hem-de ynsanperwer ulgamlar ýaly möhüm ugurlarda ileri tutulýan wezipeleriň deňagramly çözgüdini tapmaga gönükdirilen döredijilikli başlangyçlary öňe sürmek bilen, ýurdumyz Birleşen Milletler Guramasynyň kabul eden Durnukly Ösüşiň Maksatlaryny gazanmaga anyk goşant goşýar.

Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz gyzyklanma bildirýän daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen gatnaşyklaryň köpdürli mümkinçiliklerini amatly amala aşyrmak maksady bilen, yzygiderli, netijeli işleri dowam etmegiň möhümdigini belläp, wise-premýere, DIM-niň ýolbaşçysyna degişli tabşyryklary berdi.

Mejlisiň Başlygy A. Nurberdiýewa şu ýylyň dört aýynyň jemleri boýunça milli parlamentiň alyp baran işleri barada habar berdi.

Deputatlar ýurdumyzyň kanunçylyk –hukuk binýadyny döwrebaplaşdyrmak boýunça toplumlaýyn maksatnama laýyklykda, kanunçylyk namalaryny taýýarlamak boýunça işleri dowam edýärler. Şol namalar döwletimizi durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň, onuň demokratik esaslaryny berkitmegiň maksatnamalaryny üstünlikli amala aşyrmaga ýardam edýär.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow habary diňläp, kanunçylyk taýdan goldamagyň döwletimiziň durmuş-ykdysady wezipelerini çözmekde netijeli gural bolup durýandygyny aýtdy. Milli Liderimiz Mejlisiň türkmenistanlylaryň durmuş derejesini ýokarlandyrmaga, raýat edaralaryny pugtalandyrmaga hem-de jemgyýetde demokratik ýörelgeleri ornaşdyrmaga gönükdirilen işleriniň möhümdigini belledi.

Şeýle hem döwlet Baştutanymyz halkara hyzmatdaşlygynyň dürli ugurlary boýunça hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny hemmetaraplaýyn giňeltmegiň we çuňlaşdyrmagyň zerurdygyna ünsi çekdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynda şu ýylyň dört aýynda ýerine ýetirilen işleriň netijelerine bagyşlanyp geçirilýän mejlisinde oba hojalyk toplumynyň ýolbaşçylary hasabat bilen çykyş etdiler. Ilki bilen Ahal welaýatynyň häkimi T.Atahallyýew welaýatda alnyp barylýan işleriň ýagdaýy, sebitiň galla meýdanlarynda ýerine ýetirilýän ideg işleri, orak möwsümine taýýarlyk boýunça ýaýbaňlandyrylan giň möçberli çäreler barada hasabat berdi.

Soňra Balkan welaýatynyň häkimi S.Satlykow sebitiň çäklerinde alnyp barylýan işleriň ýagdaýy hem-de galla oragyna guramaçylykly girişmek bilen baglanyşykly alnyp barylýan giň möçberli işler barada hasabat berdi.

Daşoguz welaýatynyň häkimi O.Gurbannazarow welaýaty durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek boýunça ýaýbaňlandyrylan giň möçberli çäreler hem-de galla oragyna görülýän hemmetaraplaýyn taýýarlyk işleri barada hasabat berdi.

Lebap welaýatynyň häkimi Ç.Çarlyýew 157 müň gektar meýdany bolan bugdaýly pellerde degişli ideg işleriniň tamamlaýjy tapgyrda alnyp barylýandygy, gallaçylaryň ýyllyk borçnama hötde gelmek ugrunda netijeli işleri alyp barýandygy hakynda hasabat berdi.

Soňra Mary welaýatynyň häkimi B.Annagurbanow welaýatyň etraplarynda alnyp barylýan işleriň ýagdaýy, ak ekinlere edilýän ideg işleri we galla oragyna guramaçylykly girişmek boýunça ýaýbaňlandyrylan toplumlaýyn çäreler barada hasabat berdi.

Soňra Aşgabat şäheriniň häkimi Ş.Durdylyýew paýtagtymyzy abadanlaşdyrmak, şäher gurluşyny gowulandyrmak boýunça alnyp barylýan işleriň barşy hakynda habar berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary E. Orazgeldiýew şu ýylyň dört aýynda gözegçilik edýän pudaklarynda ýerine ýetirilen işler barada hasabat berdi.

Tutuş oba hojalyk toplumy boýunça önümçiligiň umumy möçberiniň ösüş depgini 103,4 göterime deň boldy. Bu görkeziji Oba we suw hojalyk ministrligi boýunça 105,2 göterim, Daşky gurşawy goramak we ýer serişdeleri baradaky döwlet komiteti boýunça 104,1 göterim, Azyk senagaty döwlet birleşigi boýunça 100,1 göterim hem-de “Türkmen atlary” döwlet birleşigi boýunça 106,2 göterim üpjün edildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, wise-premýer E. Orazgeldiýewiň we oba hojalyk toplumynyň ýolbaşçylarynyň ünsüni döwletimiz tarapyndan uly goldaw berilýändigine garamazdan, oba hojalygynda özgertmeleriň entek haýal amala aşyrylýandygyna çekdi.

Milli Liderimiz häzire çenli ýer kadastrynyň hem taýýarlanylmandygyny, oba hojalygyny dolandyrmagyň haýsy ugrunyň amatly boljakdygynyň hem anyk kesgitlenilmändigini, oba hojalygynda fermerçilik hojalyklarynyň ýa-da hojalygy ýöretmegiň başga görnüşiniň esasy ugur hökmünde bähbitli boljakdygyny kesgitlemek boýunça zerur işleriň geçirilmändigini belledi. Işgärleri taýýarlamak bilen bagly meseleler hem talaba laýyk çözülmeýär. Ýurdumyzyň maldarçylyk pudagynda hem köpsanly meseleler bar. Ekin meýdanlaryny suw bilen üpjün etmek, oba hojalygyny dolandyrmagyň gurluşyny kämilleşdirmek bilen bagly hem çözülmegini talap edýän meseleler bar. Döwlet Baştutanymyz wise-premýerden bu meseleleri gysga wagtyň içinde seljermegi talap edip, gözegçilik edýän toplumynyň ýolbaşçylary bilen bilelikde welaýatlarda ýygy-ýygydan bolup, oba hojalygyny özgertmek boýunça maksatnamalaryň amala aşyrylyşy bilen ýerinde tanyşmagy tabşyrdy. Hormatly Prezidentimiz oba hojalygyny ösdürmek bilen bagly düýpli meseleler boýunça teklipleri taýýarlamak barada hem anyk görkezmeleri berip, şol tekliplere şu ýyl geçiriljek Ýaşulularyň maslahatynda serediljekdigini belledi. Oba hojalygynda hem parahorluga we korrupsiýa ýol berilýän ýagdaýlary bar, bu örän ýaramaz ýagdaýdyr diýip, milli Liderimiz aýtdy hem-de wise-premýere bu ýagdaýy, şol sanda oba hojalygynda ýolbaşçylaryň eýeleýän wezipelerine laýyklygyny hem düýpli seljermegi tabşyrdy. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow oba hojalyk toplumyny dolandyrmak ulgamyny has-da kämilleşdirmek, kärendeçileriň hem-de ekerançylaryň zähmetini höweslendirýän netijeli maliýe-ykdysady gurallary ornaşdyrmak meselelerini hemişe gözegçilikde saklamagy tabşyrdy. Döwlet Baştutanymyz bularyň ählisiniň oba hojalyk özgertmelerini işjeň ilerletmäge, pudagyň girdejililigini ýokarlandyrmaga, dürli oba hojalyk önümleriniň öndürilýän möçberini artdyrmaga ýardam etmelidigini belledi.

Soňra Türkmenistanyň Prezidenti Ýokary kazyýetiň başlygy B.Çaryýewe söz berdi, birnäçe edaralarda geçirilen barlaglaryň netijeleri barada hasabat bermek bilen, ýolbaşçy wezipeleri eýeleýän adamlaryň arasynda parahorlugyň we korrupsiýa kadalarynyň ýüze çykarylandygyny habar berdi. Käbir prokuratura edaralarynyň işgärleri babatynda jenaýat işleriniň kazyýet seljermeleriniň jemleri habar berildi.

Soňra Ýokary kazyýetiň başlygy geçirilen seljerme işler baradaky hasabaty dowam etmek bilen, “Türkmengaz” döwlet konserniniň gazhimiýa toplumlaryny gurmak boýunça direksiýasynyň, Azyk senagaty döwlet birleşiginiň Baýramaly ösümlik ýag kärhanasynyň we Senagat ministrliginiň “Türkmensement” önümçilik birleşiginiň Baharly sement zawodynyň öňki ýolbaşçylarynyň kanunlary gödek bozup, wezipelerinden hyýanatçylykly peýdalanyp, parahorluga we korrupsiýa ýüz urup, eden jenaýatlary boýunça görlen çäreler barada habar berdi.

Ýokary kazyýetiň başlygy häzirki wagtda günäkärleriň hereketlerine para almak, ynanylan döwlet emlägini eýelemek bilen bagly jenaýatlaryň alamatlary boýunça jenaýat işi gozgalyp, derňew hereketleriniň alnyp barylýandygyny aýtdy.

Adalat ministri B.Muhammedow hukuk binýadyny kämilleşdirmek, döwrüň ruhuna we talabyna laýyk gelýän täze kanunçylyk namalaryny işläp taýýarlamak boýunça durmuşa geçirilýän çäreler barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýolbaşçylary wezipä bellemek we wezipeden boşatmak meselesine geçip, B.Atdaýewi başga işe geçmegi sebäpli wise-premýeriň wezipesinden boşadýandygyny aýtdy.

Döwlet Baştutanymyz ony Baş prokuroryň wezipesine bellemäge razylyk almak üçin B.Atdaýewiň resminamalaryny Türkmenistanyň Mejlisine iberdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň söwda toplumyna gözegçilik edýän orunbasary wezipesine Orazmyrat Gurbannazarow bellenilip, ol Daşoguz welaýatynyň häkiminiň wezipesinden boşadyldy.

Hormatly Prezidentimiz Muhammetmyrat Aýdogdyýewi oba hojalyk ulgamyna gözegçilik edýän wise-premýeriň wezipesine belläp, ony “Türkmenhimiýa” döwlet konserniniň başlygynyň wezipesinden boşatdy.

Milli Liderimiz M.Aýdogdyýewe ýakyn wagtda “Türkmenhimiýa” döwlet konserniniň başlygy wezipesine bellemek üçin ýolbaşçyny teklip etmegi tabşyrdy.

Soňra döwlet Baştutanymyz ekologiýa syýasaty meseleleri barada durup geçdi. Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz Türkmenistanyň Daşky gurşawy goramak we ýer serişdeleri baradaky döwlet komitetiniň başlygy M.Annabaýewe göz öňünde tutulan çäreleri durmuşa geçirmek babatda öňem birnäçe gezek duýdurandygyny ýatlatdy.

Ýöne, muňa garamazdan daşky gurşawy goramakda öňe gidişlik duýulmady diýip, milli Liderimiz belledi we ekilen baglara ýaramaz ideg edilýändigini, olaryň wagtly-wagtynda suwarylmaýandygyny, Araly halas etmegiň Halkara gaznasynda hem işleriň talaba laýyk alnyp barylmaýandygyny aýtdy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow M.Annabaýewi işde goýberen düýpli kemçilikleri üçin Daşky gurşawy goramak we ýer serişdeleri baradaky döwlet komitetiniň başlygy wezipesinden boşatdy. Bu wezipä Batyrmyrat Orazmyradow bellenildi.

Döwlet Baştutanymyz şeýle hem beýleki käbir guramaçylyk meselelerine garady. Şeýlelikde Mämmet Baýramgulyýew Daşoguz welaýatynyň häkimi wezipesine bellenilip, ol Daşoguz şäheriniň häkimi wezipesinden boşadyldy.

Welaýatyň täze ýolbaşçysy ýakyn wagtda Daşoguz şäheriniň häkimi wezipesine bellemek üçin ýolbaşçyny teklip etmelidir.

Ý.Annaýew “Türkmen atlary” döwlet birleşiginiň baş direktory wezipesinden boşadyldy. Bu wezipä “Türkmen atlary” döwlet birleşiginiň baş direktorynyň orunbasary hem-de Türkmenistanyň Prezidentiniň ahalteke atçylyk toplumynyň iş dolandyryjysynyň wezipesine wagtlaýyn ýerine ýetiren Mergennepes Annanepesow bellenildi.

M.Nurmämmedow Türkmenistanyň Prezidentiniň we Ministrler Kabinetiniň iş dolandyryjysy wezipesinden boşadyldy.

Türkmenistanyň Prezidentiniň Diwanynyň we Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Iş dolandyryjysynyň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetirmek Türkmenistanyň Prezidentiniň Diwanynyň Iş dolandyryş müdirliginiň Türkmenistanyň Prezidentiniň Köşkler toplumyny dolandyrmak we düýpli gurluşyklar müdiriýetiniň başlygy Hajymyrat Iskanderowiç Hajymyradowyň üstüne ýüklenildi.

Şeýle hem döwlet Baştutanymyz wise-premýerleri welaýatlar we Aşgabat şäheri boýunça jogapkär edip bellemek hakyndaky Karara gol çekdi. Mejlisiň dowamynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow çykyş edip, ýurdumyzyň durmuş-ykdysady ösüşi boýunça edilen hasabatlary jemledi.

Ýurdumyzda şu ýylyň dört aýynda amala aşyrylan işleriň netijeleri, bar bolan içerki meselelere we dünýä ykdysadyýetiniň ýagdaýy bilen bagly birnäçe kynçylyklara garamazdan, ykdysadyýetimiziň pudaklarynda ýokary ösüş depginini saklap gelýändigimizi görkezýär diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy.

Şu döwürde ýurdumyzda jemi içerki önümiň möçberiniň artyşy 6,2 göterime deň boldy. Geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, biz ykdysadyýetiň dürli pudaklaryna gönükdirilýän maýa goýumlarynyň möçberini artdyrmagy başardyk. Zähmet haklarynyň möçberi hem 9,1 göterim köpeldi.

Milli Liderimiziň belleýşi ýaly, ýurdumyzda umumy bahasy 45 milliard amerikan dollaryndan gowrak bolan 1 müň 900-e golaý iri desganyň gurluşygy alnyp barylýar. Şol desgalaryň 1 müň 800-e golaýyny öz gurluşyk kärhanalarymyz gurýar.

Dört aýyň dowamynda göz öňünde tutulan senagat we durmuş maksatly desgalaryň ählisi gurlup, ulanmaga berildi. Şolaryň hatarynda umumy meýdany 441,7 müň inedördül metr bolan ýaşaýyş jaýlary, şol sanda ähli amatlyklary bolan ýaşaýyş jaýlary, dynç alyş we sagaldyş merkezleri, çagalar baglary we birnäçe beýleki durmuş maksatly desgalar bar.

Kabul edilen maksatnamalara laýyklykda, ýurdumyzyň bilim we ylym ulgamynda özgertmeler dowam etdirilýär. Önümçilik desgalary döwrebap ýagdaýa getirilýär. Bazar ykdysadyýeti emele gelýär. Nebitgaz ýataklary yzygiderli özleşdirilýär. Türkmenistan — Owganystan — Pakistan—Hindistan gaz geçirijisiniň gurluşygy alnyp barylýar. Ylmyň we tehnikanyň iň täze gazananlaryny ulanmak bilen, möhüm ähmiýetli beýleki taslamalar hem amala aşyrylýar.

Milli Liderimiziň belleýşi ýaly, döwletimiz hususy telekeçiligi ösdürmäge goldaw bermek, ýurdumyzyň telekeçilerini ykdysadyýetimizde özgertmeleri amala aşyrmaga giňden çekmek syýasatyny dowam edýäris. Bu ugurda geçirilýän işleriň netijesinde, ykdysadyýetiň döwlete degişli däl böleginiň jemi içerki önümiň düzümindäki paýy durnukly artýar. Bu görkeziji häzirki döwürde 62,2 göterime barabardyr.

Umuman, oňat netijeleriň gazanylandygyna garamazdan, çözülmeli meseleler entek köp. Biz bu meseleleri anyk bilýäris. Olary çözmek boýunça döwlet maksatnamalary kabul edildi. Bar bolan kemçilikleri aradan aýyrmak boýunça anyk wezipeler kesgitlendi. Biz bu barada Ministrler Kabinetiniň birinji çärýegiň jemlerine bagyşlanyp geçirilen mejlisinde jikme-jik belläp geçdik. Bu ugurda öňde goýlan wezipeleri biz hökman ýerine ýetirmelidiris diýip, milli Liderimiz aýtdy.

Häzirki döwürde biz ylym, bilim ulgamlarynda, oba hojalygynda, nebitgaz toplumynda, hukuk goraýjy edaralarda we beýleki ugurlarda iri syýasy we ykdysady özgertmeleri amala aşyrýarys. Bu özgertmeleriň esasy maksady ýurdumyzyň ykdysadyýetini hil taýdan täze derejä çykarmakdyr. Şeýle hem, durmuş maksatlaryna gönükdirilen bazar ykdysadyýetli demokratik, dünýewi, hukuk döwleti hökmünde Türkmenistany ösdürmek, mähriban halkymyzyň hal-ýagdaýyny yzygiderli gowulandyrmak bolup durýar diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sözüni dowam etdi we mejlisiň gün tertibiniň indiki meselesine geçdi.

Halkymyzyň hal-ýagdaýynyň gowulanmagy bilen birlikde, parahorluk we korrupsiýa ýaly örän ýaramaz täsirli meseleler ýüze çykyp başlady. Jemgyýetçilik durmuşynyň bu hadysalary ykdysadyýetden başlap, ahlaga çenli, biziň durmuşymyzyň dürli ugurlaryna örän ýaramaz täsirini ýetirýär. Parahorluk we korrupsiýa döwlet edaralaryny we jemgyýeti erbet netijelere getirýär. Netijede, ykdysadyýetiň ösüşi bökdelýär. Döwletiň ösüş ýolunda düýpli päsgelçilikler döreýär diýip, milli Liderimiz aýtdy we Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine girişmek dabarasynda eden çykyşynda hem, beýleki çykyşlarynda hem, biziň şeýle ýaramaz hereketleriň öňüni aljakdygymyzy belläp geçendigini ýatlatdy. Hormatly Prezidentimiz eýeleýän wezipesine garamazdan, şeýle ýaramaz hereketleri edýänleriň ählisiniň jogapkärçilige çekiljekdigini, döwlet işgärlerinden, ilkinji nobatda bolsa, hukuk goraýjy edaralaryň işgärlerinden öz wezipe borçlaryny ak ýürekden we halal ýerine ýetirmekleriniň talap ediljekdigini aýratyn nygtandygyny aýdyp, olar üçin Garaşsyz, Bitarap döwletimiziň bähbitleriniň ähli zatdan ýokary bolmalydygyny ýene-de bir gezek nygtady.

Şu ýaramaz hadysalara garşy göreşmekde hukuk goraýjy edaralaryň orny has-da uly bolmalydyr. Ýurdumyzyň ykdysady esaslarynyň durnukly bolmagy, şeýle hem amala aşyrylýan reformalaryň we özgertmeleriň netijeli bolmagy hukuk goraýjy edaralar ulgamynyň talabalaýyk, netijeli işlemegine köp derejede baglydyr. Hukuk goraýjy edaralaryň bu ugurda alyp barýan işleriniň esasy ileri tutulýan ugry guramaçylykly jenaýatçylyga, korrupsiýa, terrorçylyga we ekstremizme, neşeleriň bikanun dolanyşygyna garşy göreşmäge gönükdirilmelidir. Raýatlarymyzyň ömrüni, saglygyny we emlägini jenaýatçylykly kast edilmeginden gorap saklamaga, olaryň konstitusion hukuklaryny we azatlyklaryny goramaga niýetlenmelidir diýip, milli Liderimiz aýratyn belledi.

Emma, gynansak-da, geçirilen barlaglaryň netijesi hukuk goraýjy edaralaryň işgärleriniň arasynda hem parahorlaryň we korrupsiýa goşulan işgärleriň bardygyny görkezdi. Diňe bu edaralarda däl, beýleki pudaklarda hem şeýle ýaramaz ýagdaýlara ýol berlendigi ýüze çykaryldy. Biz şeýle hereketleri edýänleriň ählisine kanuna laýyklykda berk çäre göreris. Şoňa görä-de, siziň bilşiňiz ýaly, prokuraturanyň we içeri işler edaralarynyň birnäçe işgärlerini eýeleýän wezipesinden boşatdym. Olary biziň kanunlarymyza laýyklykda jogapkärçilige çekmek barada tabşyryk berdim. Şeýle hem, işde goýberen düýpli kemçilikleri üçin, Baş prokurory eýeleýän wezipesinden boşatdym. Içeri işler ministrine hem berk käýinç yglan etdim diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy.

Şeýle ýagdaýlara biziň döwletimizde asla ýol berilmeli däldir diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow aýratyn nygtady. Arassa, halal işlemek, eziz Watanymyza päk ýürekden gulluk etmek biziň hemmämiz üçin baş ýörelge bolmalydyr!!!

Milli Liderimiz parahorluga we korrupsiýa garşy göreşmek maksady bilen, Döwlet howpsuzlyk geňeşine Türkmenistanyň Mejlisi bilen bilelikde gysga wagtda Korrupsiýa we parahorluga garşy göreşmek boýunça maksatnamany işläp taýýarlamagy we tassyklamak üçin bermegi tabşyrdy. Bu Maksatnama biziň döwlet gurluşymyzyň maksatnamasynyň aýrylmaz bölegi bolmalydyr.

Korrupsiýa we parahorluga garşy göreşmek boýunça maksatnama döwlet häkimiýet edaralary we häkimlikler, edaralar we kärhanalar tarapyndan amala aşyrylýan guramaçylyk, ykdysady, hukuk, maglumat we işgärleri saýlap-seçmek we ýerli ýerinde goýmak meselelerine degişli çäreleriň yzygiderli kämilleşdirilýän ulgamy bolmalydyr.

Biziň jemgyýetimizde korrupsiýanyň döremegine getirýän sebäpleri we şertleri aradan aýyrmak bu Maksatnamanyň esasy maksady bolmalydyr. Degişli kanunlara täzeden seredip, parahorluk we korrupsiýa üçin bellenýän jeza çärelerini has-da güýçlendirmek zerur diýip hasap edýärin. Mysal üçin, degişli kanunlarda parahorluga baş goşan adamlaryň günäsini geçmegi ýatyrmagy göz öňünde tutmak maksadalaýyk bolar diýip pikir edýärin diýip, döwlet Baştutanymyz belledi.

Hormatly Prezidentimiz şu günki mejlise ýygnanan ýurdumyzyň ministrlikleriniň, pudak edaralarynyň we guramalaryň ýolbaşçylaryna ýüzlenip, eýeleýän wezipesine garamazdan, şeýle bikanun hereketleri eden döwlet işgärlerine berk çäre görüljekdigini, şeýle hem parahorlukda we korrupsiýada günäkär adamlaryň hereket edýän kanunçylyga laýyklykda jogapkärçilige çekiljekdigini olaryň ählisine ýene-de bir gezek duýdurdy.

Ata-babalarymyz ak ýürekli we halal zähmet çekip, halal ýaşamak barada bize köp sanly öwüt-ündewleri, nakyllary, pähimleri miras goýupdyrlar. Biz hem, öz nobatymyzda, halallygyň, zähmetsöýerligiň nusgasy bolan pederlerimiziň mynasyp nesilleri bolmalydyrys diýip, döwlet Baştutanymyz sözüni dowam etdi.

Olar «Baýlygyň enesi - ýer, atasy - zähmet», «Baýlyk malyň köplüginde däl, göwnüň doklugynda» ýaly ajaýyp pähimleri döredipdirler. Bu örän möhüm meselä degişli nakyllardyr pähimler sanardan kän. Şoňa görä-de, beýik ata-babalarymyzyň nesihatlaryny, öwüt-ündewlerini size ýene-de bir gezek ýatlatmak bilen, men siziň ähliňizi päk, arassa hem-de halal zähmet çekip ýaşamaga çagyrýaryn diýip, milli Liderimiz aýtdy.

Beýik akyldarymyz Magtymguly Pyragy hem «Älem içre adam galmaz, at gezer» diýipdir. Dünýäde halal zähmeti, akýürekliligi bilen özi barada ýagşy at galdyrmak her bir ynsanyň mukaddes borjudyr. Beýik pederlerimiziň şöhratly ýoluny hemmetaraplaýyn mynasyp bolup dowam edeliň! Halal we yhlasly zähmetimiz bilen eziz Watanymyzyň ösüşine mynasyp goşant goşup, at-abraý gazanalyň diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow aýtdy.

Milli Liderimiz Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini jemläp, hemmelere berk jan saglyk, maşgala abadançylygyny we uly üstünlikleri, berkarar Watanymyzyň ähli halkyna gülläp ösüş arzuw etdi.

Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi

Turkmen