14.01.2019

Rowaç

Rowaçlygy buşlap gelen

Ýyllaryň salamy Rowaç!

Göwünleri hoşlap gelen

Ýollaryň kemaly Rowaç!


Pederleň tagzym-togaby,

Geçmişiň ertä dowamy,

Kişňeýşiň — arşyň owazy,

Kalbymyň senasy, Rowaç!


Säher öwsen ýeller deýin,

Ýaz açylan güller deýin,

Joş uran köňüller deýin,

Sen ylham derýasy, Rowaç!


Ýyldyz syçradyp toýnagyň,

Beze sen türkmen toýlaryn.

Menzile ýetir arzuwym,

Bagtymyň seýrany Rowaç!


Nury-şuglasyň Güneşden,

Zyýatsyň altyn-kümüşden.

Serpaýyň ýetsin ýeňişden,

Döwrümiň döwrany Rowaç!


Gurbanguly Berdimuhamedow

Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün

Türkmenistanyň “Türkmenistan” döwlet täjirçilik bankynyň karz işjeňligi

27.12.2018

Türkmenistanyň “Türkmenistan” Döwlet täjirçilik banky tarapyndan bank ulgamynyň işini döwrebaplaşdyrmak, bankyň maýalaşdyryş derejesini ýokarlandyrmak, bank hyzmatlarynyň hilini halkara derejesine çykarmak bilen bagly işler maksada laýyk derejede alynyp barylýar we ilatyň dürli karzlara bolan islegini göz öňünde tutup amala aşyrylýar. Umuman bankyň karzlaşdyrmak syýasatynyň esasy ugurlary Hormatly Prezidentimiziň şu günki güne alyp barýan syýasatyndan we tabşyryklaryndan ugur alyp, içerki önümçiligi artdyrmak, oba hojalyk önümlerini öndürijileri goldamak, halkyň ýaşaýyş derejesini ýokarlandyrmak bilen baglanyşykly ýaşaýyş jaýlaryny satyn almak üçin ipoteka karzlaryny bermekden hem-de halkyň durmuş üpjünçiligini gowulandyrmak maksady bilen sarp ediş isleglerine karzlary bermekden ybaratdyr. Şeýle hem, Hormatly Prezidentimiziň Döwletimizde hususy eýeçiligi ösdürmek baradaky tagallalaryndan ugur alyp, telekeçiligi ösdürmek we ýurdumyzda önümçilik ulgamyny kämilleşdirmek maksady bilen, önümçilik bilen meşgullanýan telekeçilere we hususy kärhanalara işleriniň göwrümini artdyrmak, önümçiligi giňeltmek üçin ýeňillikli karz serişdeleri berilýär.

Türkmenistanyň „Türkmenistan“ Döwlet täjirçilik banky tarapyndan daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan we daşary ýurtlara iberilýän harytlaryň möçberini artdyrmak bilen baglanyşykly önümçilikleriň hem-de täze iş orunlaryny döretmek bilen baglanyşykly taslamalaryň maliýeleşdirilmegine aýratyn üns berilýär.

Hormatly Prezidentimiziň Kiçi we orta telekeçiligi döwlet tarapyndan goldamak hakynda kararlary esasynda Türkmenistanyň “Türkmenistan” döwlet täjirçilik banky tarapyndan azyk, senagat we durmuş harytlaryň önümçiligini ösdürmek we telekeçileri goldamak maksady bilen, önümçilikleri gurnamak, giňeltmek, durkuny täzelemek we tehniki taýdan gaýtadan enjamlaşdyrmak, şol sanda kiçi önümçilik üçin enjamlary, kiçi göwrümli tehnikalary, çig mallary, ýarym çig mallary, furnituralary satyn almak we beýleki maýa goýum taslamalaryny ýyllyk 5 göterimli 10 ýyla çenli möhlete maliýeleşdirmek işleri yzygiderli alnyp barylýar.

Muňa mysal edip, Türkmenistanyň „Türkmenistan“ Döwlet täjirçilik banky tarapyndan “Agaýana” hususy kärhanasynyň gowaçanyň baldaklaryndan, guran agaçlardan hem-de agaç galyndylaryndan DSP plitalarynyň önümçilik maksatly maliýeleşdirilen taslamasy 2018-nji ýylyň noýabr aýynda işe girizildi. Ýurdumyzyň Mary welaýatynyň Oguzhan etrabynda 3.5 gektar meýdanynda ýerleşen ýyllyk 20 000 m3 DSP plitalaryny öndürmäge ukyply bolan önümçilik häzirki zaman tehnologiýalary bilen enjamlaşdyryldy. “Agaýana” hususy kärhanasynyň öndürýän DSP plitalary üçekleri we diwarlary örtmekde, dürli görnüşli mebelleri, tekjeleri we gapylary öndürmekde hem-de jaýlary dekorirlemekde ulanylýar. “Agaýana” hususy kärhanasynyň öndürýän DSP plitalary ýurdumyzyň gurluşyk harytlar dükanlarynda we dürli mebelleri öndürýän fabriklere ýerlenip başlanmagy bilen, sarp edijilere ýerli çig maldan, amatly bahaly we ýokary hilli önümler elýeter bolar.

Şeýle hem, Türkmenistanyň „Türkmenistan“ Döwlet täjirçilik banky tarapyndan 2018-nji ýylyň maý aýynda “Bereketli jaý” hususy kärhanasynyň Lebap welaýatynyň Dänew etrabynda maldarçylyk fermada üç sany aýry ýyladyşhanada pomidor we hyýar ösdürip ýetişdirmek hem-de süýt, peýnir, tworog we mesge öndürmek üçin taýýarlanan önümçilik taslamasyny maliýeleşdirildi.

Häzirki wagtda, alnyp barylan işleriň netijesinde “Bereketli jaý” hususy kärhanasynyň maliýeleşdirilen önümçilik taslamasy, ýurdumyzyň bazarlaryny ýylyň dowamynda ter gök önümleri, sygyr süýdi we peýniri bilen üpjün etmekde öz goşandyny goşýar. Şeýle hem Türkmenistanyň „Türkmenistan“ Döwlet täjirçilik banky tarapyndan gök önümlerini we başga oba hojalyk önümlerini öndürmek üçin maliýeleşdirilen birnäçe taslamalar ýakyn wagtda işe girizilmeli we öz önümlerini ildeşlerimize hödürlemeli.

Türkmenistanyň ilatynyň bagtyýar we abadan durmuşyny üpjün etmek hem-de ýaşaýyş-durmuş şertlerini has-da gowulandyrmak Gahryman Arkadagymyzyň esasy aladalarynyň biri bolup durýar. Türkmenistanyň „Türkmenistan“ döwlet täjirçilik banky, Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzy ösdürmek hem-de halkymyzyň eşretli ýaşamagy üçin Türkmenistanyň Prezidentiniň alyp barýan syýasatlaryndan ugur alyp, öz karz syýasatyny durmuşa geçirýar. Muňa mysal edip, alnyp barylýan karz syýasatynyň çäklerinde bankymyz tarapyndan, paýtagtymyzyň Bagtyýarlyk etrabyndaky Täze zaman ýaşaýyş jaý toplumynyň soňky tapgyrynyň 2017-nji ýylyň 7-nji fewralynda Hormatly Prezidentimiziň gatnaşmagynda dabaraly ýagdaýda açylyşy boldy. Bu ýaşaýyş jaý toplumynda müňlerçe bir we iki gatly ýaşaýyş jaýlary gurlup , ilatymyza paýlanyp berildi. Häzirki wagtda Türkmenistanyň „Türkmenistan“ Döwlet täjirçilik banky tarapyndan Türkmenistanyň Prezidentiniň 2014-nji ýylyň 8-nji awgustynda çykaran 13792 belgili «Türkmenistanda hususy ýaşaýyş jaýlarynyň gurluşygynyň we olary ýerlemegiň meseleleri hakynda» karary esasynda bu ýaşaýyş jaý toplumynda gurulan ýaşaýyş jaýlaryny satyn alan raýatlara ipoteka karzlaryň berilmegi dowam etdirilýär. Ýaşaýyş jaý toplumynda gurulan jaýlary satyn almak üçin Türkmenistanyň „Türkmenistan“ Döwlet täjirçilik banky tarapyndan gurulan jaýy gozgalmaýan emläk hökmünde girewine almak bilen, ýyllyk 1 göterimli, 5 ýyl ýeňilliki döwri bolan 30 ýyl möhlete berilýän uzak möhletli ýeňillikli ipoteka karzlarynyň berilmegi, ähli raýatlara hususy ýaşaýyş jaýyny satyn almak üçin amatly we has oňaýly bolup durýar.

Gahryman Arkadagymyzyň kiçi we orta telekeçiligi döwlet tarapyndan goldamak, oba hojalyk önümlerini öndürijileri maliýe taýdan goldamak, daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan hem-de daşary ýurtlara iberilýän harytlaryň möçberini artdyrmak boýunça alnyp barylýan giň gerimli işlere badalga bermegi, ýurdumyzda telekeçiligiň ösdürilmegine, olaryň işiniň netijeli häsiýete eýe bolup, täze iş ýerleriniň döredilmegine, öndürilýän önümleri diňe ýurduň içinde ýerleşdirilmegi bilen çäklenmän, olary daşary ýurt bazarlaryna eksport edilmegine itergi berýär. Bu bolsa ýurdumyzda öndürilýän önümleriň ýokary hilli we bäsleşlige ukyply bolmagyna, Garaşsyz, Bitarap Türkmenistanyň ykdysady kuwwatynyň has-da artdyrylmagyna ýardam edýär.

Ykdysadyýetde uly ösüşleriň gazanylmagy, Watanymyzyň gülläp ösmegi we halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesiniň ýokarlanmagy Hormatly Prezidentimiziň il-günüň aladasy bilen ýaşap, gije-gündüz arman-ýadaman alyp barýan parasatly syýasatynyň netijesidir. Hormatly Prezidentimiziň janynyň sag, ömrüniň uzak bolmagyny, il-ýurt bähbitli tutýan işleriniň elmydama rowaç almagyny arzuw edýärin.

Türkmenistanyň “Türkmenistan” döwlet täjirçilik bankynyň Ykdysady seljeriş we çaklaýyş müdirliginiň başlygy

W.Pirliýew

Turkmen